กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ยินดีต้อนรับ

PRO 2561 222


           

 

    forum new  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

icondownload bullet การคัดเลือกผู้แทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ n0006

      a2  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

icondownload bullet การจัดทำข้อมูลประกอบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 (Video conference 31 ม.ค. 2561) 

      a2  ดาวน์โหลดเอกสาร

icondownload bullet แนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 2561 - 2565 (Video conference 12 ม.ค. 2561)

      a2  ดาวน์โหลดเอกสาร

icondownload bullet การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (Video conference 10 ม.ค. 2561)

      a2  เอกสาร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 10 มค 60
      a2  แบบสำรวจโครงการ 

 

icondownload bullet ธนาคารสินค้าเกษตร (ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

 

icondownload bullet แนวทางการขอใช้เครื่องหมายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)

 

icondownload bullet  ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อปลาสลิดจากสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

      a2  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัดด่วนที่สุด
      a2  ใบสั่งซื้อปลาสลิด

 

icondownload bullet  การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์การตลาด เพื่อจัดทำฐานข้อมูลประกอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
      a2  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด
      a2  แบบสรุปความเห็นของสหกรณ์จังหวัด
      a2  
แบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
                << ดาวน์โหลดแบบสำรวจ (ฉบับแก้ไข 08/11/2560) >>   

      1Q FAQ
            <<คลิก>>

      แจ้งเตือน ล่าสุด  ส่งแบบสำรวจอุปกรณ์การตลาด ภายในวันที่ 13 พ.ย. 2560 (23:59น.) <<คลิก>>

 

icondownload bullet  คู่มือปฏิบัติ การสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร ภายใต้แนวทางการพัฒนายางทั้งระบบ  

icondownload bullet  การสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
      a2  หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด
      a2  เอกสารที่แนบ(รายชื่อสหกรณ์)
      a2 
แบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าในระบบ
    
สถาบันเกษตรกร และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผ่านกลไกชุมนุมสหกรณ์
     ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
<< ดาวน์โหลดแบบตอบรับ>> 

icondownload bullet  เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินอุดหนุนลักษณะรายจ่ายเพื่อการลงทุน)
     a2   หนังสือถึงสหกรณ์จังหวัด
     a2   หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
     a2   หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
                 1. โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน
                 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 3. โครงการตลาดเกษตรกร

icondownload bullet  ขอเชิญเข้าร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและสินค้าประมง กับสหกรณ์ประมง 
    ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ
      << คลิกเอกสารแนบ >>

icondownload bullet  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าประมง 
    ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560  << คลิกเอกสารแนบ >>

icondownload bullet  แบบประเมินผลโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ตลอดมูลค่าห่วงโซการผลิต ปี 2560 <<คลิก>>

icondownload bullet  แบบประเมินผลโครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ ปี 2560 <<คลิก>>

icondownload bullet  คำชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 2560 <<คลิก>>

icondownload bullet  การสำรวจข้อมูลสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560
       -  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด <<คลิก>>
       -  แบบฟอร์ม <<คลิก>>

icondownload bullet  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2548 <<คลิก>>

icondownload bullet  ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร 
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 <<คลิก>>

 

 

 

 

    topic2 13 ภาพข่าวกิจกรรม กพก.
 
d32703e4d6167ce27e1a9881230505a2 XL

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผู้ติดตามและคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมการแปรรูปต้นกัญชง (Hemp) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ทั้งเครื่องนุ่งห่ม สินค้าตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ชมการสาธิตการผลิตเส้นใยกัญชง การถักทอเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชง ณ สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ จำกัด

อ่านต่อ>>

 

 1d1408e4e294e66373eaa690c4062382 XL

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร นางสุรีย์รัช อวนสกุล เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เยี่ยมชมการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเดิมทำไร่ข้าวโพด  
เป็นหลัก

อ่านต่อ>>

 

 

 

     check list1 ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/ภารกิจ/โครงการ