กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ยินดีต้อนรับ

 

      ประมวลข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา                           คู่มือการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิต 
     สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ปี 2563                     การรวบรวมและการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับ 
                                                                                                 ผลผลิตทางการเกษตร

    63 Page 01                             User

 


 69752

    forum new  ข่าวประชาสัมพันธ์

16/03/2564

 

29/06/2563

 

27/04/2563

 

16/12/2562

 


07/12/2561

23/11/2561

ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)n0006

 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี 2562/2563 (รายละเอียด)  

 

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด (รายละเอียด)  

 

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้แก่สมาชิก (รายละเอียด

 

โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปี 2562 ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด" 

 รายชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคการเกษตร ในส่วนของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด)

04/10/2561 ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

 

   top seller iconเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมดย้ายจากข่าวประชาสัมพันธ์ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด" 

             แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน  และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด"  

             การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์   ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด"  

            มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (Covid-19)             ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก                           "เอกสารดาวน์โหลด"    

            รายชื่อสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ในส่วนของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (รายละเอียด) 

            ครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ปี 2562 ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด" 

            โครงการประชุม "การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 " ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย ไปที่ Download กรุณาเลือก "Download" บนแถบเมนูด้านบน และเลือก "เอกสารดาวน์โหลด" 

 

 

 

 

    topic2 13 ภาพข่าวกิจกรรม กพก.
 

1954556

วันที่ 1 มีนาคม 2564  นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลผลิตยางพาราจากเกษตรกรมาใช้เพื่อผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน และเพิ่มการใช้ประโยชน์จากผลผลิตยางพาราในประเทศให้มากขึ้น โดยมีการจัดประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านการตรวจรับรองการผลิต RFB และ RGP ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 5 แห่ง จาก 3 จังหวัด และ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM จำนวน 12 แห่ง จาก 11 จังหวัด อ่านต่อ>>

366471

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายชาย คงแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การยืดอายุการเก็บรักษาลดการสูญเสียสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมให้เป็นผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพัฒนาสู่การผลิตและการตลาดในเชิงพาณิชย์สหกรณ์เป้าหมาย 30 สหกรณ์กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรมการทดสอบตลาดและการวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกและสหกรณ์ต่อไป อ่านต่อ>>