อาสาสมัครเกษตร สาขาอาสาสมัครสหกรณ์

               ปีงบประมาณ 2563
    1. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด (หนังสือ ที่ กษ 1111/3193 ลว. 13 เม.ย. 63) 
    2. หนังสือถึงผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (หนังสือ ที่ กษ 1111/3194 ลว. 13 เม.ย. 63)
    3. หนังสือถึงผู้อำนวยการส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (หนังสือ ที่ กษ 1111/3195 ลว. 13 เม.ย. 63)
    4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
        1) ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1109/ว174 ลว. 25 ม.ค. 2561
   เรื่องมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ข้าราชการในการสั่งการปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอาสาสมัครเกษตร
        3) คำสั่งคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ที่ 12561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร 
        4) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
        5) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรกิติมศักดิ์ 
        6) ประกาศ กษ.เรื่องบัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตร 
        7) คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 342/2563 เรื่องมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติหน้าที่แทนนายทะเบียนอาสาสมัครเกษตร สาขาอาสาสมัครสหกรณ์
        8)  รูปแบบบัตรประจำตัวอาสาสมัครสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

        9)  แบบรายงานผลอาสาสมัครสหกรณ์ (ปี 2563
      10)  พระราชบัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
      11)  คู่มือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ฉบับปรับปรุง 2561 
      12)  คู่มือ อาสาสมัครเกษตรสำหรับเจ้าหน้าที่ (สิงหาคม 2551) ทั้งนี้ การนำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ขอพิจารณาร่วมกับระเบียบที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันด้วย

      13) ช่องทางการเข้าระบบฐานข้อมูล อกษ. และ อกม.