สื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ออนไลน์

1.หมวด ความรู้เบื้องต้นเรื่องสหกรณ์

 เรื่องที่ 1           อุดมการณ์สหกรณ์
 
 เรื่องที่ 2           หลักการสหกรณ์  
 เรื่องที่ 3           กฎหมายสหกรณ์  
 เรื่องที่ 4           สิทธิของสมาชิกสหกรณ์  
 เรื่องที่ 5           สมาชิกสหกรณ์ควรรู้  
 เรื่องที่ 6           เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วได้อะไร  
 เรื่องที่ 7           หน้าที่ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม  
 เรื่องที่ 8           การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  
 เรื่องที่ 9           การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์  
 เรื่องที่ 10         ชุมชนกับการสหกรณ์  
 เรื่องที่ 11         นกกระจาบ  
 เรื่องที่ 12         เพลงหลักการสหกรณ์  

 

2.หมวดธุรกิจ

เรื่องที่ 1             การทำแผนกลยุทธ์

 

3.หมวด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

เรื่องที่ 1            กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
เรื่องที่ 2            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนักเรียน