คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์       

                              การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล       
                               
                           1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    
                           2. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3    
                           3. คู่มือ การสอนสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนวังไกลกังวล    
                               3.1 คำนำ สารบัญ ปก
   
                               3.2 เนื้อหาคู่มือ
   
                           4. สรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล ปี 2560     

                        

                              การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
                         
                         1. คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6
                              1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
                              1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
                              1.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
                              1.4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
                              1.5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
                              1.6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
                        2. คู่มือ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
                       

3. ชุดฝึกอบรม เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์

 

                                ข้อมูลลิงค์จากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จ.เพชรบุรี

 

                               - การสอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา 

                               - คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา

 

                                 สื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ออนไลน์

                      1.หมวด ความรู้เบื้องต้นเรื่องสหกรณ์

                        เรื่องที่ 1           อุดมการณ์สหกรณ์
 
                        เรื่องที่ 2           หลักการสหกรณ์  
                        เรื่องที่ 3           กฎหมายสหกรณ์  
                        เรื่องที่ 4           สิทธิของสมาชิกสหกรณ์  
                        เรื่องที่ 5           สมาชิกสหกรณ์ควรรู้  
                        เรื่องที่ 6           เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วได้อะไร  
                        เรื่องที่ 7           หน้าที่ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม  
                        เรื่องที่ 8           การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์  
                        เรื่องที่ 9           การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์  
                        เรื่องที่ 10         ชุมชนกับการสหกรณ์  
                        เรื่องที่ 11         นกกระจาบ  
                        เรื่องที่ 12         เพลงหลักการสหกรณ์  

 

                     2.หมวดธุรกิจ

                         เรื่องที่ 1             การทำแผนกลยุทธ์

 

                     3.หมวด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

                       เรื่องที่ 1            กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  
                       เรื่องที่ 2            ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมนักเรียน