การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

                     

                   - โครงการ

                      - หลักเกณฑ์

                   - ใบสมัคร

                   - แบบประเมินโรงเรียนสหกรณ์ระดับชาติ ประจำปี 2561

                   - คู่มือประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

                                 - รายชื่อโรงเรียนใน กพด.

                                 - รายชื่อโรงเรียนนอก กพด.

                                  1.โรงเรียน Best Practice

                                  2.โรงเรียนต้นแบบ ประเมินโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                  3.โรงเรียนต้นแบบ ประเมินโดย สพฐ.  


                   -  ผลการประกวดระดับภาค(ประกาศผลครั้งที่ 1)การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
             
              - ผลการประกวดระดับภาค(ประกาศผลครั้งที่ 2)การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์  

                   ผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

  

                      เล่มสรุปผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

                  - ปก.pdf    - ปก.pub
                - คำนำ สารบัญ
                - สรุปผลการประกวด
                - ภาคผนวก