การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนวังไกลกังวล       
                               
                           1. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6    
                           2. หนังสือประกอบการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3    
                           3. คู่มือ การสอนสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนวังไกลกังวล    
                               3.1 คำนำ สารบัญ ปก
   
                               3.2 เนื้อหาคู่มือ
   
                           4. สรุปผลการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล ปี 2560     

                        

                               การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
                         
                         1. คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6
                              1.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
                              1.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
                              1.3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
                              1.4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
                              1.5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
                              1.6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
                        2. คู่มือ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
                        3. ชุดฝึกอบรม เรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์