โครงการสนุบสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ของ กรมส่งเสริมสหกรณ์
 1.โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564
       1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สาขา สัตวศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ รวม 8 ทุน
              - 
รายละเอียดการรับสมัคร
      2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขา สัตวแพทยศาสตร์ รวม 3 ทุน
              - รายละเอียดการรับสมัคร
      3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขา สัตวศาสตร์  รวม 10 ทุน
              - รายละเอียดการรับสมัคร
      4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขา สัตวศาสตร์ และ สัตวแพทยศาสตร์ รวม 6 ทุน
              - รายละเอียดการรับสมัคร
 2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564
      1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร รวม 10 ทุน
             - รายละเอียดการรับสมัคร
      2) สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรทั่วประเทศ เรียนระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวม 70 ทุน
             - รายละเอียดการรับสมัคร
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
      1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
      2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร
              - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
              - สถาบันการอาชีวศึกษา
ข้อมูลกลาง
       1. กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
       2. กระบวนการปฏิบัติงานรับสมัครขอรับทุนการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
       3. ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
       4. ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ผู้ลี้ยงโคนม 
       5. แบบรายงานขอรับทุนการศึกษา  
       6. แบบรายงานผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนการศึกษา  
       7. ร่างสัญญาระหว่างผู้รับทุนกับสหกรณ์ 
       8. ร่างสัญญาระหว่างผู้ค้ำประกันกับสหกรณ์ 
       9. รายชื่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
      10. เบอร์ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20
      11. หนังสือถึงจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน ปีการศึกษา 2564