โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2563

การรับสมัครทุนของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2563
 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. โปสเตอร์ประกาศรับสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2563
3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษา ปี 2563
4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562
5. ช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 9 เม.ย.63

6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกฯ (รอยืนยันสิทธิ์)
7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
8. กำหนดวันเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบทวิภาค ปีการศึกษา 2563 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1. โปสเตอร์ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เรื่อง แก้ไขปฏิทินการรับสมัคร (TCAS รอบที่ 2)โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2563 
4. ระเบียบการสมัครเข้าศึกษา โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม (โควตารับตรงเขตพื้นที่) ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS รอบที่ 2) 
 
 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.โปสเตอร์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้ขอรับทุน ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
   ข้อมูลกลาง
1. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้รับทุน ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
2. ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
4. แบบรายงานขอรับทุนการศึกษา
5. แบบรายงานผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนการศึกษา 
6. ร่างสัญญาระหว่างผู้รับทุนกับสหกรณ์
7. ร่างสัญญาระหว่างผู้ค้ำประกันกับสหกรณ์
8. รายชื่อสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
9. เบอร์ติดต่อ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20
10. หนังสือถึงจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
11. หนังสือถึงจังหวัด แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (ม.เกษตรศาสตร์)