โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561 

1. โครงการ
2. หลักเกณฑ์ รวม
3. หลักเกณฑ์ ม.เกษตรฯ
4. หลักเกณฑ์ ม.ขอนแก่น
5. แนวทางปฏิบัติ
6.โปสเตอร์ประกาศรับสมัครและแผ่นพับ