โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561 

1. โครงการ
2. หลักเกณฑ์ รวม
3. หลักเกณฑ์ ม.เกษตรฯ
4. หลักเกณฑ์ ม.ขอนแก่น
5. แนวทางปฏิบัติ
6. โปสเตอร์ประกาศรับสมัครและแผ่นพับ

 

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2562

1. โปสเตอร์ประกาศรับสมัคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โปสเตอร์ประกาศรับสมัครและแผ่นพับ ม.ขอนแก่น และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
4. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้รับทุน ม.เกษตรฯ  
5. แนวทางปฏิบัติ การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาดดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
6. แบบรายงานขอรับทุนการศึกษา
7. แบบรายงานผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนการศึกษา