โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2561 

1. โครงการ
2. หลักเกณฑ์ รวม
3. หลักเกณฑ์ ม.เกษตรฯ
4. หลักเกณฑ์ ม.ขอนแก่น
5. แนวทางปฏิบัติ
6. โปสเตอร์ประกาศรับสมัครและแผ่นพับ

 

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน ประจำปี 2562

1.โปสเตอร์ประกาศรับสมัครและแผ่นพับ ม.ขอนแก่น และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
2.ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
3.หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้รับทุน ม.เกษตรฯ  
4.แนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายขาดจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน