โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 1.  หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร
 2.  ปฏิทินการรับสมัคร