การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

 

               1. โครงการ
               2. หลักเกณฑ์
               3. ใบสมัคร
               4. แบบประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
               5. คู่มือการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
               6. รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    กลุ่มที่ 1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
                    กลุ่มที่ 2  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
                    กลุ่มที่ 3  โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.)
                    กลุ่มที่ 4  โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.)
                  (กลุ่มที่ 4 ไม่มีรายชื่อ)