การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562

             
ผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
               ผลการประกวดระดับภาค (ประกาศผลครั้งที่ 2) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562

               ผลการประกวดระดับภาค (ประกาศผลครั้งที่ 1) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

                 แจ้งเปลี่ยนแปลง การประกวดผลการประเมินเอกสาร (การประเมินครั้งที่ 1) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 เป็น วันที่ 9 สิงหาคม 2562 

               1. โครงการ  
               2. หลักเกณฑ์
               3. ใบสมัคร
               4. แบบประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
               5. คู่มือการประเมินโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
               6. รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมการประกวด
                    กลุ่มที่ 1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม
                    กลุ่มที่ 2  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
                    กลุ่มที่ 3  โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ใน กพด.)
                    กลุ่มที่ 4  โรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (นอก กพด.)
                  (กลุ่มที่ 4 ไม่มีรายชื่อ)