โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. (882)  

 
 
ไวนิลสื่อการเรียนรู้ประจำ ศพก. ปี 2560 (แนวนอน ขนาด 90 x 180 CM)
(แนวตั้ง ขนาด 90 x 2000 CM)  
   
ปี2561 ปี2562
   
1. ลิงค์เว็บไซต์ ศพก. กรมส่งเสริมการเกษตร                         1. หนังสืออนุมัติโครงการและบุคคลภายนอกพร้อมด้วยรายละเอียดโครงการ
2. รายชื่อวิทยากรการสหกรณ์ประจำศพก.  2. เล่มแนวทางปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. รายละเอียดโครงการ ศพก. ปี 2561 (ภาพรวมสำหรับจังหวัด/พื้นที่/ศูนย์ 1- 20) 3. ตัวอย่างแบบทะเบียนคุมตัวชี้วัดสำหรับ สสจ./พท. 1 - 2
4. คำแนะนำในการดำเนินโครงการ ศพก. ปี 2561 (สำหรับจังหวัด/พื้นที่)  
5. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2558 (210 สหกรณ์)  
6. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2560 (78 สหกรณ์)  
7. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในศพก.  
8. องค์ความรู้การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่าย ศรร.และ ศพก.
     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 14 จังหวัดชัยนาท
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา 
    - ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

9.ติดต่อ

     - กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
     - เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300 
     - โทร/โทรสาร 02 669 4577     

     - E-mail :