โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561 (ศพก.882)

1. ลิงค์เว็บไซต์ ศพก. กรมส่งเสริมการเกษตร  
2. รายชื่อวิทยากรการสหกรณ์ประจำศพก. 

3. รายละเอียดโครงการ ศพก. ปี 2561 (ภาพรวมสำหรับจังหวัด/พื้นที่/ศูนย์ 1- 20)
4. คำแนะนำในการดำเนินโครงการ ศพก. ปี 2561 (สำหรับจังหวัด/พื้นที่)
5. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2558 (210 สหกรณ์)
6. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2558 (210 สหกรณ์)
7. รายชื่อศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2560 (78 สหกรณ์)
8. ตัวอย่าง แบบฟอร์มแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในศพก. 
9. ติดต่อเรา 

     - กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
     - เลขที่ 20 ถนนพิชัย เขตดุสิต กทม. 10300 
     - โทร/โทรสาร 02 669 4577     

     - E-mail :