โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสำนักงานและการส่งเสริมสหกรณ์
                                    ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560
ณ อาคารกรมหมื่นพิทยาลงณ์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

                              
                    วันที่  22 พฤษภาคม 2560 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข็มแข็งสหกรณ์                  
แผนการตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
บรรยายโดย นายเชิดชัย พรหมแก้ว

การตรวจการสหกรณ์ ด้านระบบ                                           
การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
บรรยายโดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ               

                   วันที่  23 พฤษภาคม 2560                                    

การบริหารการเงิน/พัสดุสำนักงาน                                           
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปประเด็นความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   
บรรยายโดย นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์

การนำนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม สู่การปฏิบัติ                     
ยุทธศาสตร์/นโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
VDO ประกอบ POWERPOINT ความคิดมีตัวตน
VDO ประกอบ POWERPOINT ลงมือทำเดี๋ยวนี้

บรรยายโดย นายปริญญา เพ็งสมบัติ

                   วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายปกครอง และกฎหมายมหาชน   
บรรยายโดย  อัยการฯ 
เบญจพร วัชระวุฒิชัย

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์
บรรยายโดย  นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

 

                 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

การพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
บรรยายโดย นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม

กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
บรรยายโดย นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
บรรยายโดย นางอารี ฉายโช้น

การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรยายโดย นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย

แผนงานปฏิบัติและโครงการ
บรรยายโดย นายอาทิตย์ สุกเหลือ

 

              วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน (MIS)
บรรยายโดย นายธนิต จันทร์ประทีป

การปฏิบัติตามตัวชี้วัดกรมส่งเสริมสหกรณ์
บรรยายโดย นางวนิดา รุ่มโรย

การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และการเชื่อมโยงแผน
บรรยายโดย นายกฤษณะ พินิจ