วันที่ 30 กันยายน 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันจากรุ่นสู่รุ่น ในหัวข้อบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย พระใบฎีกาปิยะ อัตถยุตโต เจ้าอาวาสวัดบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา และหัวข้อบรรยายเรื่อง “มุมมองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในสภาวเศรษฐกิจปัจจุบัน” โดย นายศิริชัย สาครรัตนกุล อดีตประธานกรรมการ นโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร