วันที่ 29 กันยายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายด้านการพัฒนาสหกรณ์ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

        โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ โดยเน้นย้ำให้ช่วยกันทำงาน เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริมด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลตรวจการสหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ และขอให้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มุ่งเน้นการแบ่งปันกำไรคืนสู่สมาชิก เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ควรจะต้องย้อนกลับไปหาสมาชิกสหกรณ์ให้มากที่สุด และเรื่องการผลิตสินค้าปลอดภัย และมีคุณภาพ ช่วยกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดีมีสุข อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งมอบนโยบายที่จะขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการหาตลาด  โดยเน้นด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ซึ่งต้องถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่วนโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์   จะพัฒนารูปแบบการจัดวางชั้นแสดงสินค้า ให้มีความน่าสนใจ และพัฒนา QR code ให้ผู้บริโภคสแกนเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของแต่ละจังหวัดเพื่อดึงดูดให้คนได้เดินทางไปเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิตได้โดยตรง รวมทั้งโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนมาบริหารจัดการสหกรณ์และชุมชนของตนเองต่อไป