วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี และบรรยายพิเศษ "นโยบายกระทวงเกษตรและสหกรณ์" ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

    โอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ให้มีความเข้มข้น ทั้งการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริม และงานกำกับดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ของสังคมโดยรวม ซึ่งสหกรณ์เป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม  ทั้งปัญหาความยากจน และปัญหาเรื่องหนี้สิน เราจึงต้องมีความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ว่าจะสามารถช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนได้ทุกสาขาอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดจึงเปรียบเสมือนทัพหน้าที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์และประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

     สำหรับงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 48 ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 600 คน เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้ มุมมองทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน, การปฏิบัติงานอย่างมีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน, แนวคิดการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมสหกรณ์, แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วย