วันที่ 19 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติการ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ให้เข้มแข็งสอดคล้องวิถีชีวิตใหม่ของสังคมและชุมชน" โดยมีนายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และนางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุนคุ้มครอง และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์ อาทิ การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ การยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย การขยายผลสู่สังคมและชุมชน เมื่อเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจจะเห็นได้จากหลายองค์กร เป็นเหตุให้การแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ตามที่กำหนด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ และยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมกับ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งสอดคล้องวิถีชีวิตใหม่ของสังคมและชุมชน” เพื่อทบทวนวิธีการส่งเสริมสหกรณ์ และการวางแผนพัฒนาสหกรณ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ของสังคมและชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบแนวทางเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ตามวิถีใหม่ ได้ร่วมทบทวนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำผลไปเป็นแนวปฏิบัติสำหรับใช้ขับเคลื่อนงานและพัฒนาการส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 160 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 และผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่โครงการ การอบรมในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลช คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การดำเนินงานการประชุมฯ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบรรยายหัวข้อ สหกรณ์นักเรียน “สร้างคน สร้างอนาคต” โดยโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1.30 ชั่วโมง การบรรยายหัวข้อ “การส่งเสริมสหกรณ์ตามแนววิถีใหม่ 1.30 ชั่วโมง กิจกรรมที่ 2 Workshop หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สอดคล้องวิถีชีวิตใหม่ของสังคมและชุมชน” 2.30 ชั่วโมง กิจกรรมที่ 3 อภิปรายกลุ่ม/สรุปบทเรียน/ประเมินผล 3 ชั่วโมง ผลที่คามว่าจะได้รับจากผู้อบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการประชุมฯ มีความพร้อมในการแนะนำ ส่งเสริม และแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามวิถีใหม่