วันที่ 17 กันยายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2563 ณ The Green Park Resort พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม 148 คน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด 32 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 และ 2 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เร่งเตรียมความพร้อม ติดอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งได้รับการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการทำงานและเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ / การประชุมใหญ่ของสหกรณ์เรื่องของการกำหนด / การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ในส่วนของวัตถุประสงค์แดนดำเนินงานและอำนาจกระทำการของสหกรณ์และเรื่องของการเงินการบัญชีของสหกรณ์ / ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะการอ่านงบทดลองประจำเดือนของสหกรณ์ / การใช้ประโยชน์จากงบทดลองเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและนำองค์ความรู้เหล่านี้ติดตัวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยผสมผสานกับเทคโนโลยีทัศนคติและค่านิยมองค์กรที่ว่าริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหกรณ์