วันที่ 17 กันยายน 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับสินค้าเกษตรได้อย่างถูกต้อง และขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักดันให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้ผลิตสินค้าปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม และนำผลผลิตออกจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง โครงการฯดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร