นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 ณ The Green Park Resort พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม 153 คน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เร่งเตรียมความพร้อมหรือติดอาวุธทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำไปกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ต่างๆในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งดังนั้น ข้าราชการที่ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะและความพร้อมในการทำงานและเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์โดยเฉพาะเทคนิคการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ / การประชุมใหญ่ของสหกรณ์เรื่องของการกำหนด / การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ในส่วนของวัตถุประสงค์แดนดำเนินงานและอำนาจกระทำการของสหกรณ์และเรื่องของการเงินการบัญชีของสหกรณ์ / ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะการอ่านงบทดลองประจำเดือนของสหกรณ์ / การใช้ประโยชน์จากงบทดลองเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและนำองค์ความรู้เหล่านี้ติดตัวไปประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยผสมผสานกับเทคโนโลยีทัศนคติและค่านิยมองค์กรที่ว่าริเริ่มสร้างสรรค์มุ่งมั่นฟันฝ่าพัฒนาสหกรณ์