กิจกรรมยามเช้า ของชาว CPD 16 
นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ นำผู้เข้ารับการการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 16 ใส่บาตร ทำกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพ    ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์