นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 29 สิงหาคม 2563 ณ บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 111 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสหกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการส่งเสริมงานสหกรณ์ในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งฝึกการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ทำงานในหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การกำกับดูแลสหกรณ์ นำความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการต่อไป