วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 4 ประการ คือ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดีและมีชีวิตชีวา โดยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ทำความสะอาด พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริเวณรอบ ๆ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ