วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน นำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาองค์การ มุ่งสู่การพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ