วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยมี นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 22 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และร่วมกันหารือถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร