วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปรับตัวอย่างไรในยุค New Normal” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 และร้านค้าสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์รองรับการเข้าสู่ยุค New Normal พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีการจัดบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2563 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 และช่วงที่ 3 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563