วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 14 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) และมอบนโยบายข้าราชการใหม่ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานในฐานะข้าราชการและพลเมืองที่ดี” และนายสุรินทร์ วทัญญู เลขานุการกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการเขียนหนังสือราชการ” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด นิคมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ 2 ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 75 คน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณลักษณะข้าราชการยุคใหม่ การประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่งที่มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อประเทศชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชน