วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์” เพื่อให้สหกรณ์ที่เกิดปัญหาตามเงื่อนไขที่จะต้องปรับปรุงการดำเนินงานหรือขาดสภาพคล่องได้กู้ยืมในรูปแบบปลอดดอกเบี้ย ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งใช้คืนเมื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นปกติ การประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนตลอดจนนำเสนอถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ ภายใต้หลักการของสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างรอบคอบ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 30 แห่ง สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 24 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร