เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางกัญญา กีรติพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการฯ ร่วมหารือเพื่อเดินหน้าและพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์