วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 20 ศูนย์