วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ ZOOM) และบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านการตรวจการสหกรณ์” พร้อมด้วย นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การกำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้ก้าวทันสถานการณ์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง