วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงแนวทางในการฟื้นฟูกิจการและการปฏิบัติของเจ้าหนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมชี้แจง แก่ผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้ของ บมจ. การบินไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้ได้รับทราบสิทธิ หน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย เพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 และชั้น 4 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ