นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conferrence) ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 เพื่อทราบถึง แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP) ซักซ้อมโครงการฝึกอบรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 การวิเคราะห์สหกรณ์ กรอบการพัฒนาบุคลากร แผนการประชาสัมพันธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน และการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 101 สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร