นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการยกระดับสหกรณ์ตามการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร