วันที่ 6 มีนาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานฯ ซึ่งถ่ายทอดการอบรมทางไกล (Conference) จากห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ