นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมทางวิชาการ โครงการฝึกอบรม “แรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความสำเร็จในการทำงาน”ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือ พลังที่ทุกคนใช้ผลักดันตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นจากความคิดหรือการกระทำ เพื่อให้เดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ แต่การทำงานให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยความพยายาม การฝ่าฟันอุปสรรค ปัญหา เพื่อไปสู่จุดหมาย การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ และสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคไปได้ ทำให้เปลี่ยนทัศนคติในการทำงานให้มีความพร้อม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร