นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วยนายปราโมทย์ เนตรสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองคลัง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด โดยสหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ในการสร้างฉาง ขนาด 1,200 ตัน จำนวน 1 แห่ง และสร้างลานตาก ขนาด 4,000 ตรม. จำนวน 1 แห่ง เพื่อส่งเสริมธุรกิจการรวบรวมข้าวเปลือก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้สมาชิกสหกรณ์ โดยประธานคณะทำงาน ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด