ภาพรับโล่ห์พระราชทานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ภาพต้นฉบับ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร โทร 02 241 2071 (ในเวลาราชการ)