แนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์              
                 
              
ที่ ชื่อสหกรณ์   ประเภท                จังหวัด  
1 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด   การเกษตร       สงขลา  
2 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด   การเกษตร       ชลบุรี  
3 สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด   การเกษตร       ขอนแก่น  
4 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด   การเกษตร       ตาก  
5 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมันปัตตานี จำกัด   การเกษตร       ปัตตานี  
6 สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด   นิคม       อุทัยธานี  
7 สหกรณ์นิคมศรีสำโรง จำกัด   นิคม       สุโขทัย  
8 สหกรณ์ประมงพาน จำกัด   ประมง       เชียงราย  
9 ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด   ร้านค้า       นครราชสีมา  
10 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด   บริการ       กรุงเทพฯ  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด   ออมทรัพย์       สุราษฎ์ธานี  
12 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด   เครดิตยูเนี่ยน       เพชรบุรี