การจัดการองค์ความรู้ KM 2559 - ปัจุจุบัน คลิกที่นี่ >>>

การจัดการความรู้ KM ปี 2558 คลิกที่นี่ >>>
- KM ของกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ เรื่อง ขั้นตอนสำหรับพิธีเปิดการฝึกอบรม
- การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
- การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- การบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
- การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- การบริหารศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
- การบริหารศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- การบริหารศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- เทคนิคการเป็นวิทยากรสู่ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่างยั่งยืน
- องค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด
- การผลิตสื่อเพื่อแนะนำศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
- คู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม
- เทคนิคการเป็นวิทยากรศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
- การบริหารศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน
- การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
- การบริหารงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง จำกัด
- แนวทางการวัดผลและประเมินผลโครงการฝึกอบรม

การจัดการความรู้ KM ปี 2557
- การพัฒนาศักยภาพกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ใหม่
- การส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับสมาชิกสหกรณ์
- เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนอาชีพ
- การจัดการห่วงโซ่อาหารอุปทาน Supply chain การเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่ผลผลิตหลักของสหกรณ์
- การฝึกอบรมด้านการสหกรณ์ระดับอาเซียน
- เทคนิคการตั้ง Valve ของเคลื่องยนต์สูบเดียว
- การบริหารโครงการฝึกอบรม
- เทคนิคการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
- การบริหารโครงการปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์
- ห่วงโซ่การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด
- การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
- การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การเรียนสหกรณ์ทางไกล
- เทคนิคการนำเสนอด้วยโปรแกรม3 มิติ
- การสร้างคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา
- กระบวนการเบิกจ่ายระบบ GFMIS - การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อ
- การบริหารจัดการองค์กร
- เบิกอย่างไรไม่ผิดระเบียบ
- การสร้างเครือข่ายในสามจังหวัดชายแดนใต้
- เทคนิคการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์
- เทคนิคการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการความรู้ KM ปี 2556 คลิกที่นี่ >>>
- ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และการขออนุมัติบุคคลภายนอก
- คู่มือการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์
- คู่มือนิทรรศการวันสหกรณ์นักเรียน
- ศูนย์การเรียนรู้ด้านสหกรณ์