- ผู้ผ่านอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์(แยกตามเพศ) ปีงบประมาณ 2562
- ผู้ผ่านการอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (แยกตามเพศ) ปีงบประมาณ 2562
- ผู้ผ่านการอบรมบุคลากรสหกรณ์ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป (แยกตามเพศ) ปีงบประมาณ 2562
 
แผน-ผล โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ 2561 (แยกเพศ)
แผน-ผล โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2561 (แยกเพศ)
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882ศูนย์) การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ยุคดิจิทัล