- ผลการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความรู้เพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2562
 - ผลการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้เพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2562
 - ผลการฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้เพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ 2562
 
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมฯ ปีงบประมาณ 2561
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ 2561
 - โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (882 ศูนย์) การจัดทาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ยุคดิจิทัล มีความรู้เพิ่มขึ้น