กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลงานวิชาการการดำเนินงานและการพัฒนาสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการประเมินผลการผลิตและการเผยแพร่ความรู้กิจกรรม และความก้าวหน้าด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

3.สร้างสรรค์และผลิตสื่อทุกชนิด และจัดทำเอกสาร วารสาร จดหมายข่าว รายงานประจำปี ข่าว บทความ สารคดี นิทรรศการ และให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสหกรณ์

4.ผลิต และพัฒนาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.ดำเนินการและเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

6.ถ่ายภาพนิ่งและวีดีทัศน์สนับสนุนการเผยแพร่ด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.ดูแลรักษา ให้บริการและควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

8.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ


ชื่อ - สกุล : นายอนุรักษ์ พัฒนศรี
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา : ป.สหกรณ์,สส.บ.(สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
มือถือ : 081 624 8360,081 930 0945
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail 


ชื่อ - สกุล : นายอนันต์ จันทรังษี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาอาวุโส
วุฒิการศึกษา : ปวช.(ศิลปกรรม)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกัญญา เผ้าวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต(สื่อสารมวลชน),บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวศศิธร ม่วงมิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวสุมาลี สุทธิกาญจนพันธ์ุ
ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(ช่างพิมพ์) วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์) ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวชุภาภรณ์ ปานนาค
ตำแหน่ง : นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(ช่างพิมพ์) ค.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายดำรงค์ ร่อนลอยหา
ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(วิจิตรศิลป์)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายจิราพันธ์ บุญมาวงค์
ตำแหน่ง : นายช่างภาพชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) บธ.ม.(สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 0 2241 2071
โทรสาร : 0 2241 2071
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายณัฐนันท์ เวสประศาสตร์ (ช่วยราชการสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ : 0 2241 2071
โทรสาร : 0 2241 2071
E - mail:

 
ชื่อ - สกุล : นายจักรพันธ์ ดอนกาวิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวตุลย์ธิดา เราเจริญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี วารสารศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสาวอัจฉราพร ศรีวิมลวงศ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail : 


ชื่อ - สกุล : นายไพสิน กลิ่นน้อย 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส.ศิลปกรรม
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

 

 

 

 - ว่าง-

 


ชื่อ - สกุล : 
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : 
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

 

 

 

 - ว่าง-

 

ชื่อ - สกุล : 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : 
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883 
E - mail :

ลูกจ้างประจำ


ชื่อ - สกุล : นายสงวน พันธุเพ็ง (ช่วยราชการสำนักเลขานุการกรม)
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4
วุฒิการศึกษา : -
โทรศัพท์ : 02 280 4253
โทรสาร : 02 280 4253
E - mail :

 พนักงานราชการ


ชื่อ - สกุล : นางสาวศิริวรรณ หนูฤกษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :

 
ชื่อ - สกุล : นายภานุพงษ์ มณีนาค
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)
โทรศัพท์ : 0 2241 5883
โทรสาร : 0 2241 5883
E - mail :