กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป และสหกรณ์ระหว่างประเทศ และเป็นวิทยากรให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

4.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการสหกรณ์ ด้านการจัดตั้ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยีการแปรรูป การผลิต และการบำรุงรักษาของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านธุรกิจสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาด้านธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

9.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล และติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการชื่อ-สกุล : นางกัญญา กีรติพงษ์
ตำแหน่ง : ผอ.
กลุ่มพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746 มือถือ : 062 593 1508
โทรสาร : 0 2669 4577
E-Mail : 


ชื่อ-สกุล : นายมนตรี เทพโพธา (ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : สส.บ.(สหกรณ์) ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E-Mail :


ชื่อ- สกุล : นางสาววิลาวัลย์ แก้วเกาะสะบ้า (ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ บธ.ม.(สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :


ชื่อ- สกุล : นางวาสนา พักตรพันธานนท์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 0 2669 4577
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :

 

 ชื่อ- สกุล : นางสาวผกามาศ สองแป้น
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : -ว่าง-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : 
โทรศัพท์ : 0 2669 3746
โทรสาร : 0 2669 4577
E - mail :