กลุ่มพัฒนาบุคลากร

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เพื่อกำหนดแผน ทิศทางและการพัฒนา แก่บุคลากรกรม

2.ศึกษา วิเคราะห์ หาความจำเป็นเพื่อสร้างหลักสูตรในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรม ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสหกรณ์

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการ และพัฒนารูปแบบ เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรกรม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กรให้กับบุคลากรกรม

5.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.นำงานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อการถ่ายทอดและพัฒนา

7.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรกรม

8.ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลและติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรม

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ


ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ ภัทรวนาคุปต์
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ทษ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 4365
โทรสาร : 0 2669 4365
E -mail :

 
ชื่อ-สกุล : นางภัทรศศิร์ ทรัพย์ส่งสุข 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : MBA(Int’l Management), น.บ., ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
โทรศัพท์ : 0 2669 4365
โทรสาร : 0 2669 4365
E-Mail :

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสายฝน มณีวงศ์ 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : รปม.(การบริหารการจัดการ) ศศบ.(การจัดการทั่วไป) 
โทรศัพท์ : 0 2669 4365
โทรสาร : 0 2669 4365
E -mail:


ชื่อ-สกุล : นางสาวประนอม หมีทอง (ช่วยปฏิบัติราชการสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์)
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :ศศบ. (สหกรณ์) ศศบ.(การจัดการทั่วไป) บธ.ม.(สหกรณ์) 
โทรศัพท์ : 0 2669 4365
โทรสาร : 0 2669 4365
E -mail :


ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชชา แสงอรุณ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) ศ.บ.(การเงินการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
  E -mail :

 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวกษิรา ศรปัน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด
โทรศัพท์ : 0 2669 4365
โทรสาร : 0 2669 4365
E - mail :