กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

2.ศึกษา วิเคราะห์ งานด้านวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

3.ประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.ให้คำปรึกษา แนะนำด้านวิชาการที่เกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม จัดระบบการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา

5.ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นวิทยากรแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.ดำเนินการบริหารจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

7.ศึกษา วิเคราะห์  กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล ติดตามและประเมินผล รวมทั้งดำเนินการติดตาม ประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี

8.จัดทำและพัฒนาชุดฝึกอบรม รวมทั้งคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ 


ชื่อ-สกุล : นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 0 2669 1134 มือถือ : 081 875 1944
โทรสาร : 0 2669 1134
E - mail : 

 
ชื่อ-สกุล : นางจุธาพร แจ่มใส
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ทษ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
E-Mail :


ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณ เทพโพธา
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) สส.บ.(สหกรณ์),บธ.ม.(สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
E-Mail :


ชื่อ-สกุล : นางสาวปถมาภรณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : มนุษยศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
E-Mail :  

 
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชดาภรณ์ สืบวงศ์ 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
E-Mail : 


ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภมาส กิตติอธิภ 
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
E-Mail : 

 พนักงานราชการ


ชื่อ-สกุล : นางสุนิดา พลอยสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
โทรศัพท์ : 0 2669 1134
โทรสาร : 0 2669 1134
E-Mail :


ชื่อ-สกุล : นายปิยวิทย์ ภูมิศิลป์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โทรศัพท์ : 0 2669 1134 
โทรสาร : 0 2669 1134 
E-Mail :