ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รวบรวมแผนงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนัก

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานบุคคลของสำนัก

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไปของสำนัก

4.ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก

5.ติดต่อ ประสานงานและจัดประชุมสำนัก

6.ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน โครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก

7.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข้าราชการ

  

 
ชื่อ - สกุล : นางณมน เชาว์วัลแล่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
โทรศัพท์ : 0 2241 2705
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นางสกุลรัตน์ รัตนภักดี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0 2241 2075
โทรสาร : 0 2669 4749
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายศึกษา ปานะสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 
ชื่อ - สกุล : นางสาวกัญชญา ชูยงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail : 


ชื่อ - สกุล : นางพรรณวรา อินทรสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การตลาดบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : - ว่าง -
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา :
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
E - mail :

 

ลูกจ้างประจำ


ชื่อ - สกุล : นายเชาวลิตร สวนเปี่ยม
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายชำนาญ ผลงานผลิ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ปวช.
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายมนบ ทั่งถิร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ม.3
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายเกรียงศักดิ์ แก้วมะเริง 
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ป.6
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายสกล จงโสถิ (ช่วยปฏิบัติราชการศูนย์ฯ15)
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : มศ.3
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายมานพ เดชเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี พละศึกษา
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


พนักงานราชการ


ชื่อ - สกุล : นางฐิติรัตน์ นันตยุ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี(การตลาด)
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :


ชื่อ - สกุล : นายวิธาน บำรุงกิจเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี บริหารธุรกิจการตลาด
โทรศัพท์ : 0 2241 2710
โทรสาร : 0 2669 4479
E - mail :