Documentary

 

                                        

     
สหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคง
เพื่อประชาชน
  แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ลดปัญหาราคา
  ยางพาราผันผวนด้วยกลไกสหกรณ์
  หนุนอาชีพ รวบรวมผลผลิต เพื่อประโยชน์
  แก่สมาชิก
     
สร้างความมั่นคงสู่สมาชิก ด้วยกลไกสหกรณ์ เลี้ยงไก่ไข่ อาชีพหลักล้านที่ยกระดับชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-
ลำพูน จำกัด
กาแฟอินทรีย์ สร้างอาชีพในป่า
สู่สมาชิกสหกรณ์
 
สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพ
รายได้มั่นคง
การรวมกลุ่มให้เป็นสหกรณ์เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นของเกษตรไทย
เกษตรกรไทยจะอยู่ได้ ต้องมีอาชีพเสริม
ที่มั่นคงและยั่งยืน
     
ออมทรัพย์ ออมอนาคต กับสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด
แก้ปัญหาราคาผลผลิต ด้วยโครงการแก้มลิง

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ส่งเสริมอาชีพ
ที่พ่อให้พัฒนาชีวิตเกษตรกรไทย 
 

 

      icon all cat