Documentary

 

 

   
  นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอสส.บรรยาย
  พิเศษ  การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
  โดยกลไกสหกรณ์
  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อสส.บรรยายพิเศษ
  การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
  โดยกลไกสหกรณ์
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ
ปาฐกถาพิเศษ การปรับโครงสร้าง
ภาคการเกษตรโดยกลไกสหกรณ์
   
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐนตรี
ปาฐกถาพิเศษ การปรับโครงสร้างภาคการ
เกษตรโดยกลไกสหกรณ์
ความเข้มแข็งของสหกรณ์ภาคการเกษตร ความร่วมมือสหกรณ์ผู้ผลิตทุเรียน Alibaba
 
 สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด 
(ธนาคารโคนมทดแทนฝูง)

สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด 
(รวบรวมผลไม้)

สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
(กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช)
 
สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด (โครงการ
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ)
สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง มะปรางมัน
 ปัตตานี จำกัด

 

 

      icon all cat