โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 5

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 3

04 ก.ค. 60 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์  

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง รุ่นที่ 2

07 มิ.ย. 60 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน  "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน