วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่  7 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 5 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ร่วมโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 6 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสันทาน สีสา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 4 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร