04 ก.ค. 60 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์  

21 เม.ย. 60 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ประชุมติดตามงาน พร้อมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

06 มี.ค. 60 นายประยูร อินสกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 11 (ระดับหัวหน้างาน) 

07 มิ.ย. 60 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน  "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2560" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน

11 เม.ย. 60 นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมติดตามงานและมอบทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้

09 มี.ค. 60 นายสุพิทยา พุกจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณ์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 11