• ลิสแบรนด์กรม


 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดโครงการอบรมอาชีพของสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์บริการแท็กซี่ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนางสาวชยานันต์ นันตาดี นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมกับส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง พร้อมด้วยนายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เข้าแนะนำและติดตามการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1,2 และส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย จำกัด 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบให้นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะเข้า ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์ที่อยู่บนที่ดิน คือ ต้นสัก ในแปลงที่ดินที่จำนองค้ำประกันหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 7 แปลง ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ของสหกรณ์เคหเกษตรและสหกรณ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เอกสาร-บรรยายการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ

  ประเด็นถาม-ตอบ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

  แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์

  คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้สินของสหกรณ์
           - ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร)
           ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร)  

   การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

   มาตรการเยียวยาของนายทะเบียนสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์