ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ.ที.พี.อินดัสตรี จำกัด 

  เรียนเชิญสหกรณ์ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC สำหรับสหกรณ์

  ภาพการรับประกาศนียบัตร “โครงการอบรม หลักสูตร  ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1” (สำหรับสหกรณ์)

  แบบสำรวจงวดข้อมูลชำระหนี้  

  ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ

  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

  ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่

  รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

  แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 


วันที่ 25 มิถุนายน 2561 Unit School ภายในหน่วยงาน สสพ.2 เรื่อง การบริหารจัดการร้านค้าสหกรณ์ 


 
วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดห้องแห่งการเรียนรู้ Unit School ในหัวข้อ "งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สหกรณ์สอนอาชีพการทำน้ำพริกเห็ด” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สหกรณ์สอนอาชีพ” ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่