• ลิสแบรนด์กรม


 
วันที่ 27 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 5/2565 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2565 
วันที่ 19 มิถุนายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวสุรภี หลัดเกลี้ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายธนภัทร คำชมภู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าแนะนำ การจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำปีแก่ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์เคหสถานเพชรคลองจั่นพัฒนา จำกัด 
วันที่ 19 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จำกัด 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
นายโกญจนาท มานะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายชาญเกียรติ ไกรฤกษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563-2564 ของสหกรณ์​เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร จำกัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุน "โครงการกระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ออกเดินทาง เข้าสู่สถานีที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด
 

ประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร

แบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564  [google from ตอบแบบประชาพิจารณ์ฯ]

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 17/2564 เรื่อง สั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด และ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 (ดาวน์โหลดโปสเตอร์) (ดาวน์โหลดแผ่นพับ)

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์และยื่นอุทธรณ์สมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564