สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 

  รูปภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" วันที่ 8 มี.ค. 62 (facebook) 

  เอกสารประกอบการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ

      - การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า

      - เทคนิคการถ่ายสินค้าบนมือถือ

  ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง    

  ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ.ที.พี.อินดัสตรี จำกัด 

  เรียนเชิญสหกรณ์ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC สำหรับสหกรณ์

  ภาพการรับประกาศนียบัตร “โครงการอบรม หลักสูตร  ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1” (สำหรับสหกรณ์)

  แบบสำรวจงวดข้อมูลชำระหนี้  

  ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ

  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

  ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่

  รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

  แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 


วันที่ 23 เมษายน 2562 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จัดโครงการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 “ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล”


วันที่ 23 เมษายน  2562
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมจัดฐานเรียนรู้เป็นวิทยากรด้าน  “การตลาด”  และร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)


วันที่ 22 เมษายน 2562
นายสุรินทร์ วทัญญู ผอ.สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ 
"โครงการกระจายผลไม้สู่ชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" ณ กรมศุลกากร เขตคลองเตย กทม. วันที่ 2-3 เม.ย 62

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สสพ.2 เข้าร่วม "โครงการ
อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"