• ลิสแบรนด์กรม

 
วันที่ 9 สิงหาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าแนะนำส่งเสริม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์  เข้าตรวจการสหกรณ์ ตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565/2566 
วันที่ 28 กรกฏาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 นำคณะจิตอาสาสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 6/2565 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และเครือข่ายธุรกรรมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุน "โครงการกระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ออกเดินทาง เข้าสู่สถานีที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด
 

ประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีเกษตรช่วยเกษตรกร

แบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564  [google from ตอบแบบประชาพิจารณ์ฯ]

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 17/2564 เรื่อง สั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด และ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 (ดาวน์โหลดโปสเตอร์) (ดาวน์โหลดแผ่นพับ)

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์และยื่นอุทธรณ์สมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564                                                                                                                                  


ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์