• ลิสแบรนด์กรม


 
วันที่ 18 มีนาคม 2564
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ได้ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย จำกัด มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย จำกัด ได้นำเงินไปฝาก 5 สหกรณ์ 
วันที่ 18 มีนาคม 2564
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ ติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองล้มละลาย 4 กรมบังคับคดี เพื่อส่งข้อมูลนำยึดทรัพย์การขายทอดตลาดที่ดินเพื่อชำระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด เรื่องการชี้แจงหนังสือรับรองการเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง และการจัดโครงการเชื่อมโยงซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 
วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมประชุมเจรจาหนี้และทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด 
วันที่​ 16 มีนาคม​ 2564
นายสุวิช​ น้อยอิ่ม​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 2​ มอบหมาย​ให้นางกุสุมา ศรีอัครกูล นักวิชาการ​สหกรณ์​ชำนาญการพิเศษ กลุ่ม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ 3​ และคณะเข้าร่วม​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ประ​จ​ำปี​ 2563​ ของสหกรณ์​ออมทรัพย์​มาโก้ จำกัด​ 
วันที่​ 15​ มีนาคม​ 2564
นายสุวิช​ น้อยอิ่ม​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​ พื้นที่​ 2​ มอบหมาย​ให้นายณธกร​ อรรถ​รัฐ​ นักวิชาการ​สหกรณ์​ปฏิบัติ​การ​ กลุ่ม​ส่งเสริม​สหกรณ์​ 3​ เข้าร่วม​ประชุม​ใหญ่​สามัญ​ ประ​จ​ำ​ปี​ 2563​ ของสหกรณ์​ออมทรัพย์​บริษัท​เฉลียว​การช่าง​และ​ค้าวัสดุ​ก่อสร้าง​ จำกัด​ 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เอกสาร-บรรยายการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ

  ประเด็นถาม-ตอบ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

  แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์

  คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้สินของสหกรณ์
           - ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร)
           ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร)  

   การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

   มาตรการเยียวยาของนายทะเบียนสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์