ประชาสัมพันธ์

  เรียนเชิญสหกรณ์ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC สำหรับสหกรณ์

  ภาพการรับประกาศนียบัตร “โครงการอบรม หลักสูตร  ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1” (สำหรับสหกรณ์)

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2(ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  แบบสำรวจงวดข้อมูลชำระหนี้  

  ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ

  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

  ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่

  รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

  แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สหกรณ์สอนอาชีพการทำน้ำพริกเห็ด” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สหกรณ์สอนอาชีพ” ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และให้คำแนะนำด้านการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่


วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดแผนการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School เรื่อง แผนพัฒนาสหกรณ์/การแนะนำสหกรณ์ตั้งใหม่


วันที่ 29 มกราคม 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดห้องแห่งการเรียนรู้ Unit School ในหัวข้อ "ระเบียบข้อบังคับของหสกรณ์"