• ลิสแบรนด์กรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ของสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด 
  สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 
  รูปภาพโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" วันที่ 8 มี.ค. 62 (facebook) 
  เอกสารประกอบการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
      - การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า
      - เทคนิคการถ่ายสินค้าบนมือถือ
  ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
  ประกาศผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท เอ.ที.พี.อินดัสตรี จำกัด 
  เรียนเชิญสหกรณ์ที่มีความสนใจเข้าร่วม "โครงการบัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-Op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC สำหรับสหกรณ์ 
  ภาพการรับประกาศนียบัตร “โครงการอบรม หลักสูตร  ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1” (สำหรับสหกรณ์)   
  ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ   
  รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 
  แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

นายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในการประชุม การจัดทำแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
นางญาดา ผดุงโภชน์ ผอ.กจส และคณะ ประชุมให้ความรู้ และแนะนำเรื่องอุดมการ หลักการ วิธีการสหกรณ์ กับชุมชนร่มไทรงาม เขตดอนเมือง


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพ โดยมีวาระสำคัญเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร