action2

pachasumpun

แบบสำรวจสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้​ บมจ.การบินไทย ic new

แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกผู้กู้ไม่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกผันอื่นที่มีให้แก่สหกรณ์ ic new

แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ic new

การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษic new

แบบรายงานข้อมูลช่วยเหลือในสถานะการณ์การแพร่ระบาด Covid -19 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร new9

แบบสำรวจสหกรณ์ออมทรัพ์ในสถานประกอบการ

รายชื่อสหกรณ์กลุ่มเป้าหมาย รหัสสหกรณ์ 13 หลัก 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์และตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 

5 72 หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)

5 72  แนวทางการดำเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

5 72  คำแนะนำสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

1138515614  ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

5 72  คำบรรยายลักษณะงาน

5 72  ข้อตกลงการปฏิบัติงาน แบบมอบหมายงาน

5 72  คำรับรองตัวชี้วัดรายบุคคล

5 72  ระบบการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5 72  กฏบัตร

5 72  ระบบการควบคุมภายใน

5 72ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะทำงานควบคุมภายใน

new9ร้านซูเปอร์มาเก็ต สหกรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย

supermaket n

parnakon o

new9สามารถติดตามข่าวสาร รายการสินค้าร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ผ่านทางช่องทาง Line ได้แล้ววันนี้

line n

new9 ผลงานวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

new9 ปณิธานความดีด้วยหัวใจ โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานการเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562

แบบสำรวจการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตรยูเนี่ยน

 แบบขอรับเงินสนับสนุน โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ( แบบ กทพ.1)

  ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

สรุปประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 RR

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

new9 แบบสำรวจการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตรยูเนี่ยน

  download

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561

 บทความกรณีที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการ

 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ดาวน์โหลด คำแนะนำ / หลักเกณฑ์

 แบบรายงานข้อมูลการรับฝากเงินและการให้กู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ คลิกดาวน์โหลด

    ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2

นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่ 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์

 

 

                                  

Untitled 1