action2

pachasumpun

new9 ปณิธานความดีด้วยหัวใจ โครงการ "สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

new9 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลงานการเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2562

new9แบบสำรวจการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตรยูเนี่ยน

new9 แบบขอรับเงินสนับสนุน โครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ( แบบ กทพ.1)

 new9  ร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

new9 สรุปประเด็นสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

 RR

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

new9 แบบสำรวจการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตรยูเนี่ยน

  download

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำปี พ.ศ.2561

 บทความกรณีที่เกี่ยวข้องกับวินัยของข้าราชการ

 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 การรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการการจัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพนักธุรกิจเกษตรเพื่อความมั่งคั่ง รุ่นที่ 6"

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก 

  1. แบบรายงานการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
  2. คู่มือคำแนะนำการส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินแก่สมาชิก

 แบบรายงานข้อมูลการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด

 แบบสำรวจการทำประกัน 

 แบบสำรวจข้อมูลเรื่องการลงทุนของสหกรณ์หรือรายงานการลงทุน

 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ดาวน์โหลด คำแนะนำ / หลักเกณฑ์

 แบบรายงานข้อมูลการรับฝากเงินและการให้กู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ คลิกดาวน์โหลด

    ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561

     แบบสำรวจข้อมูลงวดชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

     แบบรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ 

 แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน กรมส่งเสริมสหกรณ์

แนวทางปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 2

นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น และร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์แท็กซี่ 

 รายงานข้อมูลเงินรับฝากสมาชิกและข้อมูลการลงทุนสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป 

 ความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์

 แบบรายงานการรับฝากเงินระหว่างสหกรณ์และรายงานการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์

 รายการปากท้องต้องสู้ วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนที่ 1 

 รายการปากท้องต้องสู้ วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนที่ 2

 รายการปากท้องต้องสู้ วันที่ 25 เมษายน 2560 ตอนที่ 3

  บ่ายนี้มีคำตอบ (20 เม.ย.60) การดำรงอยู่ของการเลี้ยงแพะในชุมชนทุ่งครุ | 9 MCOT HD

  คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

    ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว ยึดหลักธรรมาภิบาลบริหารงานโปร่งใส

 

                                  

Untitled 1