action2

 

pachasumpun

ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ic new

แบบสำรวจอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การรับฝากเงิน และการกู้ยืมเงินของสหกรณ์ ic new

 

 

Hope of more

 

call

miss call

ic new การคัดสำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์หรือข้อบังคับสหกรณ์ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ic new แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ic new ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

  

banner 2 New

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) กับ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) ic new

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ic new

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

 

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมาย ณ สถานประกอบการกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้าย

แบบ 1 - 2 แบบกรอกข้อมูลสหกรณ์ที่เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2563/2564

 แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์ดีเด่น

แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกผู้กู้ไม่หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกผันอื่นที่มีให้แก่สหกรณ์ 

แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ

แบบรายงานข้อมูลช่วยเหลือในสถานะการณ์การแพร่ระบาด Covid -19 ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 

 

                                  

Untitled 1